Terms and conditions for use of Priclist

I. Warunki korzystania z witryn Booncy
1. Zakres

1.1 Booncy SRL (Booncy) kontroluje, obsługuje i posiada strony internetowe Booncy (css.booncy.com, shop.booncy.com, priclist.com) (dalej zwane "Stroną internetową"). Booncy dostarcza użytkownikom końcowym ("Użytkownikom") bezpłatne informacje dotyczące ofert i produktów ("Oferty") dostarczanych przez strony trzecie ("Partnerów") na stronie internetowej (dalej zwanej "Usługą").
1.2 Warunki określone w sekcjach I i III niniejszych warunków obowiązują wszystkich użytkowników usługi.

2. Oferty

2.1 Booncy udostępnia użytkownikom informacje dotyczące ofert na stronie. Informacje dostarczone użytkownikom przez Booncy (w tym informacje dotyczące ofert i linki do stron partnerów) zostały dostarczone Booncy przez jego Partnerów. Booncy i jego Partnerzy zarządzają swoimi odpowiednimi witrynami niezależnie.
2.2 Booncy nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe swoich Partnerów ani żadne strony trzecie, do których mogą odnosić się oferty (w tym za pomocą linku). Booncy nie kontroluje projektu ani zawartości połączonych stron ani ich podstron.
2.3 Booncy ma prawo modyfikować całość lub część oferty tak, jak się one pojawiają na stronie, oraz je uzupełniać, usuwać lub czasowo lub trwale zaprzestawać ich publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
2.4 Oferty prezentowane przez Partnerów nie stanowią ofert Booncy. Warunki i postanowienia między Użytkownikiem a Booncy regulują korzystanie z Usługi przez Użytkownika i nie stanowią warunków i postanowień dotyczących ofert. Umowy dotyczące zakupu produktów lub usług wyświetlanych w ofertach stanowią wyłącznie umowy między Użytkownikiem a Partnerem.
2.5 Jeśli Użytkownik poprzez stronę wyraża zainteresowanie Ofertą, zostanie przekierowany na stronę internetową Partnera składającego tę ofertę. Przed zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Użytkownik będzie odpowiedzialny za zweryfikowanie u Partnera wszystkich istotnych informacji wcześniej dostarczonych przez Partnera na stronę, w tym wszystkich informacji dotyczących ceny sprzedaży w miejscu sprzedaży.

3. Prawa własności

3.1 Wszystkie dane, informacje, wyniki wyszukiwania i teksty dotyczące witryny lub generowane przez witrynę są chronione prawem autorskim na mocy prawa autorskiego. Zabrania się częściowego lub całkowitego kopiowania, dystrybuowania lub modyfikowania informacji bez wyraźnej pisemnej zgody Booncy. Każde nieautoryzowane powielanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, publiczny dostęp i/lub publiczne udostępnianie stanowi naruszenie praw autorskich i będzie ścigane zgodnie z prawem autorskim.
3.2 Użytkownicy powinni być świadomi, że nazwy firm, znaki towarowe, loga i/lub oznaczenia produktów wymienione na stronach partnerskich są chronione prawem autorskim.
3.3 Oferty opublikowane na stronie mają wyłącznie cel informacyjny i mogą być używane wyłącznie do celów niekomercyjnych. Użytkownicy nie są uprawnieni do pobierania Oferty na żadne urządzenie, takie jak komputer lub dowolne urządzenie przechowywania danych. Powtarzane i systematyczne pobieranie części Ofert będzie równoważne z pobraniem znacznej części Oferty. Drukowanie Oferty jest możliwe tylko w przypadku (i) celów niekomercyjnych oraz (ii) jeśli jest to ściśle konieczne do dokonania zakupu Oferty. Jakiekolwiek wykorzystanie Ofert do celów komercyjnych jest zabronione.

4. Gwarancja

4.1 Mimo że Booncy gwarantuje, że podejmuje najlepsze wysiłki, aby wyświetlać tylko oferty o solidnej zawartości i legalności, Booncy nie udziela gwarancji co do zawartości, poprawności, legalności, kompletności, jakości ani odpowiedniości ofert.
4.2 Booncy nie gwarantuje, że produkty i usługi wyświetlane w Ofertach mogą faktycznie zostać zakupione od partnerów po opublikowanych cenach.
4.3 Pomimo wysiłków Booncy mających na celu zapewnienie Usługi bez błędów technicznych i usterek, Booncy zastrzega sobie prawo do rozwiązywania problemów technicznych, gdy jest to konieczne.
4.4 Booncy nie gwarantuje funkcjonalnej odpowiedniości i kompatybilności witryn, systemów ani programów Partnerów, które nie są częścią Strony.

5. Obecna natura cen

5.1 Booncy gwarantuje, że podejmuje wszelkie starania, aby ceny podane w ofertach wyświetlanych na stronie były jak najbardziej aktualne, a ceny podane na stronie były często aktualizowane. Jednakże, ponieważ ceny są ustalane przez Partnerów, mogą się one zmieniać od czasu najnowszej aktualizacji strony. W przypadku konfliktu między ceną podaną w ofercie a ceną na stronie Partnera, rzeczywista cena wyświetlana na stronie Partnera w chwili proponowanego zakupu przez Użytkownika będzie uznana za ostateczną.
5.2 Ze względów technicznych nie jest możliwe aktualizowanie cen w czasie rzeczywistym. Może zdarzyć się wyjątkowo, że produkty i/lub usługi wyświetlane w ofercie nie mogą być zakupione po cenie podanej na stronie, lub że produkt lub usługa mogą nie być już dostępne w całości lub w określonej wariacji (w tym rozmiarze i kolorze).

6. Opłata za usługę

6.1 Usługa jest całkowicie bezpłatna dla konsumentów korzystających z Witryny. W szczególności Booncy nie pobiera żadnych opłat od konsumentów ani nie stosuje marży do cen oferowanych przez Partnerów.
6.2 Należy zauważyć, że Booncy otrzymuje niewielką prowizję reklamową - bezpośrednio lub pośrednio - od Partnerów za dostarczanie ruchu.
6.3 Dodatkowo Booncy uczestniczy w programie partnerskim Amazon EU i programie partnerskim eBay, programach partnerskich, które umożliwiają uzyskanie niewielkiej prowizji reklamowej poprzez promowanie i udostępnianie linków do witryn Amazon i Ebay.

II. Postanowienia ogólne
1. Odpowiedzialność

1.1 Booncy nie gwarantuje, że Usługa, Funkcjonalność lub Społeczność są dostępne lub dostępne bez przerw.
1.2 Jeśli przyczyny są poza kontrolą Booncy, Booncy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przerwy w przesyłaniu technicznym, błędy, awarie Usługi, Funkcjonalności lub Społeczności oraz wynikające z tego konsekwencje dla jakiegokolwiek Użytkownika lub Członka, takie jak utrata danych.
1.3 Booncy nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników lub Członków przez strony trzecie (takie jak hakerzy).
1.4 Booncy nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, legalność ani skuteczność stron internetowych stron trzecich, do których odnoszą się Usługa i/lub Społeczność.
1.5 Booncy ponosi odpowiedzialność, bez ograniczeń, za swoje umyślne lub rażąco niedbałe zachowanie.
1.6 Booncy ponosi odpowiedzialność za lekką niedbalność - z wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała - tylko wtedy, gdy naruszane są istotne zobowiązania umowne (obowiązki kardynalne). Obowiązki kardynalne to te istotne zobowiązania umowne, które są fundamentalne w relacji z użytkownikiem ze względu na ich naturę i cel, lub których wypełnienie umożliwia właściwe wykonanie umowy, i których przestrzegania oczekuje się od Użytkownika. W takim przypadku odpowiedzialność Booncy jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód.
1.7 Poza warunkami nieograniczonej odpowiedzialności określonymi w poprzednim punkcie II.1.6., jakakolwiek odpowiedzialność za pośrednie i nieprzewidziane szkody oraz utracone zyski jest wykluczona w przypadku zwykłej niedbalności.
1.8 Bez względu na prawną naturę roszczenia, Booncy nie ponosi odpowiedzialności poza tym, co przewidziano w niniejszych warunkach.
1.9 Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności określone w sekcjach II.1.6, 1.7 i 1.8 nie mają zastosowania do przypadków obiektywnej odpowiedzialności określonej przez prawo lub w przypadku odpowiedzialności Booncy wynikającej z naruszenia, w zależności od winy, umownie przyjętej gwarancji.
1.10 Gdy odpowiedzialność Booncy jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie odpowiedzialności stosuje się również do osobistej odpowiedzialności jej urzędników, pracowników, przedstawicieli i agentów.

2. Postanowienia końcowe

2.1 Niniejsze warunki i stosunek prawny między Użytkownikiem a Booncy są regulowane prawem włoskim, z wyłączeniem CISG ONZ.
2.2 Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub staje się nieważny, nie wpływa to na ważność innych postanowień. W takim przypadku strony zastępują nieważną klauzulę ważną klauzulą, która najlepiej odzwierciedla nieważną klauzulę pod względem prawnym, ekonomicznym i faktycznym.
2.3 Niniejsze warunki podlegają wyłącznej jurysdykcji Mediolanu, we Włoszech (jeśli jest to zgodne z prawem).