Terms and conditions for use of Priclist

I. Algemene voorwaarden voor het gebruik van Booncy-websites
1. Toepassingsgebied

1.1 Booncy SRL (Booncy) beheert, exploiteert en bezit de Booncy-websites (css.booncy.com, shop.booncy.com, priclist.com) (samen, de "Website"). Booncy voorziet eindgebruikers ("Gebruikers") van gratis informatie met betrekking tot aanbiedingen en producten ("Aanbiedingen") geleverd door derde partijen ("Partners") op de site (de "Service").
1.2 De voorwaarden vastgelegd in secties I en III van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de service.

2. Aanbiedingen

2.1 Booncy verstrekt aan gebruikers informatie over de aanbiedingen op de site. De informatie die aan de gebruikers wordt verstrekt door Booncy (inclusief informatie over de aanbiedingen en links naar partnerwebsites) is geleverd aan Booncy door zijn Partners. Booncy en zijn Partners beheren hun respectieve websites onafhankelijk.
2.2 Booncy is niet verantwoordelijk voor de websites van zijn Partners of voor websites van derden waarnaar wordt verwezen in de aanbiedingen (inclusief via een link). Booncy heeft geen controle over het ontwerp of de inhoud van de gelinkte pagina's of hun subpagina's.
2.3 Booncy heeft het recht om alle of delen van de aanbieding zoals deze op de site verschijnen te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of tijdelijk of permanent te stoppen met publiceren zonder voorafgaande kennisgeving.
2.4 De aanbiedingen gepresenteerd door Partners vertegenwoordigen geen aanbiedingen van Booncy. De Voorwaarden en Bepalingen tussen de Gebruiker en Booncy regelen het gebruik van de Service door de Gebruiker en vertegenwoordigen geen voorwaarden met betrekking tot de Aanbiedingen. Overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van producten of diensten die worden weergegeven in de Aanbiedingen vormen uitsluitend overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Partner.
2.5 Als een Gebruiker, via de Site, interesse toont in een Aanbieding, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de website van de Partner die die aanbieding indient. Voordat een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Partner wordt gesloten, is de Gebruiker verantwoordelijk voor het controleren bij de Partner van alle relevante informatie die door de Partner eerder aan de website is verstrekt, inclusief alle informatie over de verkoopprijs op de verkoopplaats.

3. Eigendomsrechten

3.1 Alle gegevens, informatie, zoekresultaten en teksten met betrekking tot de Site of gegenereerd door de Site worden beschermd door het auteursrecht onder de auteursrechtwet. Het is verboden om de informatie gedeeltelijk of geheel te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Booncy. Elke ongeoorloofde reproductie, distributie, wijziging, openbare toegang en/of openbare weergave vormt een schending van het auteursrecht en zal worden vervolgd onder het auteursrecht.
3.2 De Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat bedrijfsnamen, handelsmerken, logo's en/of productaanduidingen vermeld op websites van Partners ook beschermd zijn onder het auteursrecht.
3.3 De Aanbiedingen die op de Site worden gepubliceerd, hebben alleen informatieve doeleinden en moeten uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Gebruikers zijn niet gemachtigd om de Aanbieding te downloaden naar een apparaat zoals een computer of een ander opslagapparaat. Het herhaaldelijk en systematisch downloaden van delen van de Aanbiedingen wordt gelijkgesteld aan het downloaden van een aanzienlijk deel van een Aanbieding. Het afdrukken van de Aanbieding is alleen mogelijk voor (i) niet-commerciële doeleinden, en (ii) indien strikt noodzakelijk voor het voltooien van de aankoop van een Aanbieding. Elk gebruik van de Aanbiedingen voor commerciële doeleinden is verboden.

4. Garantie

4.1 Hoewel Booncy zijn best doet om alleen degelijke Aanbiedingen weer te geven wat betreft inhoud en rechtmatigheid, biedt Booncy geen garantie met betrekking tot de inhoud, correctheid, rechtmatigheid, volledigheid, kwaliteit of geschiktheid van de Aanbiedingen.
4.2 Booncy garandeert niet dat producten en diensten die in de Aanbiedingen worden weergegeven daadwerkelijk kunnen worden gekocht van de partners tegen de gepubliceerde prijzen.
4.3 Ondanks de inspanningen van Booncy om de Service zonder technische fouten en gebreken te leveren, heeft Booncy het recht om technische problemen op te lossen wanneer dat nodig is.
4.4 Booncy garandeert niet de functionele geschiktheid en compat 4.4 Booncy garandeert niet de functionele geschiktheid en compatibiliteit van websites, systemen of programma's van partners die geen deel uitmaken van de website.

5. Huidige aard van prijzen

5.1 Booncy garandeert haar beste inspanningen zodat de prijzen vermeld in de aanbiedingen die op de website worden weergegeven, zo actueel mogelijk zijn en zodat de prijzen die op de website worden vermeld regelmatig worden bijgewerkt. Aangezien de prijzen echter worden bepaald door de partners, kunnen ze veranderen sinds de meest recente update van de website. In geval van een conflict tussen de prijs vermeld in een aanbieding en de prijs op de website van een partner, zal de daadwerkelijke prijs die op de website van de partner wordt weergegeven op het moment van het voorgestelde aankoop door de gebruiker, als definitief worden beschouwd.
5.2 Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om de prijzen in realtime bij te werken. Het kan incidenteel voorkomen dat producten en/of diensten die in een aanbieding worden weergegeven niet kunnen worden gekocht tegen de op de website vermelde prijs, of dat het product of de dienst niet langer volledig beschikbaar is of in een bepaalde variatie (inclusief maat en kleur).

6. Servicekosten

6.1 De service is volledig gratis voor consumenten die de Website gebruiken. Booncy rekent consumenten namelijk geen kosten aan en past geen toeslagen toe op prijzen die door Partners worden verstrekt.
6.2 Opgemerkt moet worden dat Booncy een kleine advertentiecommissie ontvangt – direct of indirect – van Partners voor het genereren van verkeer.
6.3 Daarnaast neemt Booncy deel aan het Amazon EU Affiliate Programma en het eBay Partner Network, affiliate programma's waarmee een kleine advertentiecommissie kan worden verdiend door het promoten en het verstrekken van links naar de websites van Amazon en eBay.

II. Algemene bepalingen
1. Aansprakelijkheid

1.1 Booncy garandeert niet dat de Service, de Functionaliteit of de Community beschikbaar of toegankelijk zijn zonder onderbreking.
1.2 Als de oorzaken buiten de controle van Booncy liggen, is Booncy niet aansprakelijk voor technische transmissievertragingen, onderbrekingen, fouten, storingen van de Service, de Functionaliteit of de Community en de resulterende gevolgen voor een gebruiker of lid, zoals verlies van gegevens.
1.3 Booncy is niet aansprakelijk voor enige ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens van gebruikers of leden door derden (zoals hackers).
1.4 Booncy is niet aansprakelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid, de wettigheid of de effectiviteit van websites van derden die worden genoemd in de Service en/of de Community.
1.5 Booncy is aansprakelijk, zonder beperkingen, voor haar opzettelijk of ernstig nalatig gedrag.
1.6 Booncy is aansprakelijk voor lichte nalatigheid – behalve in gevallen van persoonlijk letsel of overlijden – alleen wanneer essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) worden geschonden. Hoofdverplichtingen zijn die essentiële contractuele verplichtingen die fundamenteel zijn in de relatie met de gebruiker voor hun aard en doel of waarvan de nakoming de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt, en waarvan van de gebruiker wordt verwacht dat zij zich eraan houden. In dit geval is de aansprakelijkheid van Booncy beperkt tot typische en voorzienbare schade.
1.7 Afgezien van de voorwaarden van onbeperkte aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de vorige sectie II.1.6., wordt elke aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorziene schade en gederfde winst uitgesloten in gevallen van eenvoudige nalatigheid.
1.8 Ongeacht de juridische aard van de vordering, is Booncy niet aansprakelijk voor meer dan hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
1.9 De beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid in de secties II.1.6, 1.7 en 1.8 zijn niet van toepassing op de gevallen van objectieve aansprakelijkheid bepaald door de wet of in geval van aansprakelijkheid van Booncy voortvloeiend uit de schending, afhankelijk van schuld, van een contractueel aangenomen garantie.
1.10 Wanneer de aansprakelijkheid van Booncy is uitgesloten of beperkt, is een dergelijke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

2. Slotbepalingen

2.1 Deze voorwaarden en de juridische relatie tussen de gebruiker en Booncy worden geregeld door het Italiaanse recht, met uitsluiting van het UN CISG.
2.2 Als enige bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen. In dat geval zullen de partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het meest overeenkomt met de ongeldige bepaling in juridische, economische en feitelijke kwesties.
2.3 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van Milaan, Italië (indien wettelijk toegestaan).